หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊บ
อักษรล้านนา
พ฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[พบ]
ความหมาย

ก.ปะ,ประสบ,เจอะ,เจอ,เห็น; ป๊บป๋ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊บ (พ฿ปฯ)