หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊น
อักษรล้านนา
พ้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[พ้น]
ความหมาย

ว.หมด,ออกนอก,ออกจาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊น (พ้฿นฯ)