หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊กคก
อักษรล้านนา
พ฿กฯฅ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[พกฅก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่ที่นูนขึ้นหรือต่อเนื่องกับส่วนคอด. ถ้าสิ่งของขนาดเล็กใช้ ป ๘+อกค๘+อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊กคก (พ฿กฯฅ฿กฯ)