หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป๊ก
อักษรล้านนา
พ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[พก]
ความหมาย

น.สิ่งที่อยู่ในห่อผ้าที่นำติดตัวไป; ก.เอาผ้าหุ้มห่อ,นำไปกับตัว,ซ่อนไปกับตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป๊ก (พ฿กฯ)