หน้าหลัก
ป้ำเปง
พําเพงฯ
[พ่ำเพง]

ก.บำเพ็ญ - ปฏิบัติทำให้เกิดผลตามที่ต้องการ,ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ำเปง (พําเพงฯ)