หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้ายก๋ำป้ายเวร
อักษรล้านนา
พ่ายฯกัม์มฯพ่ายฯเวรฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่ายกัมม์พ่ายเวร]
ความหมาย

ก.หนีกรรมหนีเวร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ายก๋ำป้ายเวร (พ่ายฯกัม์มฯพ่ายฯเวรฯ)