หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าย
อักษรล้านนา
พ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่าย]
ความหมาย

ก.แพ้, หนี; ป้ายแป๊ ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ป้าย
อักษรล้านนา
ป้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้าย]
ความหมาย

น.ป้าย - แผ่นที่มีตัวอักษร หรือแผ่นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ เช่น ป้ายชื่อสถานที่, ป้ายทะเบียนรถ ก.เลี่ยงไป ว.ไม่ตรง,บ่าย,เหลื่อมกัน; เช่น นุ่งผ้านุ่ง ในส่วนที่ทบเข้าเหลื่อมกันอยู่ เรียกว่า นุ่งสิ้นป้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าย (ป้ายฯ)