หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าน
อักษรล้านนา
ป้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้าน]
ความหมาย

ก.กั้น,ขวาง,ยกขอบทำคันดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าน (ป้านฯ)