หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้าดผะเลิด
อักษรล้านนา
พาดฯผเลิดฯ
เทียบอักษรไทย
[พาดผะเลิด]
ความหมาย

ก.ทอดโกลน - เอาไม้ท่อนกลมๆ วางเป็นระยะเพื่อลากของที่หนักมาบนนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดผะเลิด (พาดฯผเลิดฯ)