หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้าดบ่า
อักษรล้านนา
พาดฯบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[พาดบ่า]
ความหมาย

น.ชื่อผ้าที่พระภิกษุใช้พาดไหล่ เรียก ผ้าป้าดบ่า - ผ้าสังฆาฏิ หรือผ้าพาดไหล่ (ไตรจีวร คือผ้า ๓ ผืน ของพระภิกษุ ได้แก่ ผ้านุ่ง - ผ้าสบง, ผ้าห่ม - ผ้าจีวร และ ผ้าป้าดบ่า - ผ้าสังฆาฏิ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดบ่า (พาดฯบ่าฯ)