หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าดควาย
อักษรล้านนา
พาดฯฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[พาดฅวาย]
ความหมาย

ก๑.ผสมพันธุ์ควาย ก๒.ลักษณะการครองผ้าที่ไม่เรียบร้อยของพระเณรอย่างหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดควาย (พาดฯฅวฯายฯ)