หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าดก๊อง
อักษรล้านนา
พาท์ยฯค้อฯง
เทียบอักษรไทย
[พาทย์ค้อง]
ความหมาย

น๑.ฆ้องวง; น๒.วงปี่พาทย์ - เครื่องประโคมที่มีปี่มอญ, ฆ้องวง,ระนาด,กลอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าดก๊อง (พาท์ยฯค้อฯง)