หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้าด
อักษรล้านนา
พาดฯ
เทียบอักษรไทย
[พาด]
ความหมาย

ก๑.ผสมพันธุ์สัตว์ ก๒.วางสิ่งของให้ส่วนหนึ่งห้อยลงมา เช่น ผ้าป้าดบ่า - ผ้าสังฆาฏิ ก๓.ก่าย,เกี่ยว เช่น ป้าดขัว - ก่ายสะพาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าด (พาดฯ)