หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้าง
อักษรล้านนา
พ่างฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่าง]
ความหมาย

น.ด้าน,ฝ่าย,เบื้อง,ฟาก

ออกเสียงล้านนา
ป้าง
อักษรล้านนา
ป้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้าง]
ความหมาย

น๑.โรคชนิดหนึ่ง ดู...ไข้ป้าง น๒.เรียกข้าวฟ่างว่า เข้าป้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้าง (ป้างฯ)