หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อแคว่น
อักษรล้านนา
พํอฯแฅ่วฯร
เทียบอักษรไทย
[พ่อแฅว่น]
ความหมาย

น.กำนัน - ตำแหน่งพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลราษฎรในเขตตำบลที่ตนรับผิดชอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อแคว่น (พํอฯแฅ่วฯร)