หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเฮือน
อักษรล้านนา
พํอฯเริอฯร
เทียบอักษรไทย
[พ่อเรือน]
ความหมาย

น.พ่อเรือน - ชายที่แต่งงานแล้ว; ถ้าหญิงเรียก แม่เฮือน-แม่เรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเฮือน (พํอฯเริอฯร)