หน้าหลัก
ป้อเสี่ยว
พํอฯส่ยฯว
[พ่อเสี่ยว]

น.เพื่อนของพ่อที่มีอายุเท่ากับพ่อ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเสี่ยว (พํอฯส่ยฯว)