หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อเวียก
อักษรล้านนา
พํอฯวยฯก
เทียบอักษรไทย
[พ่อเวียก]
ความหมาย

น.หัวหน้ากรรมกร,หัวหน้ากลุ่มคนที่ทำงานด้วยกำลังกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเวียก (พํอฯวยฯก)