หน้าหลัก
ป้อเลี้ยง
พํอฯล้ยฯง
[พ่อเลี้ยง]

น.ผู้ชายที่มีฐานะดี,ผู้ชายที่ร่ำรวย,นายทุน,คหบดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเลี้ยง (พํอฯล้ยฯง)