หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเลี้ยง
อักษรล้านนา
พํอฯล้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[พ่อเลี้ยง]
ความหมาย

น.ผู้ชายที่มีฐานะดี,ผู้ชายที่ร่ำรวย,นายทุน,คหบดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเลี้ยง (พํอฯล้ยฯง)