หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อเมีย
อักษรล้านนา
พํอฯเมยฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อเมีย]
ความหมาย

น.พ่อตา - พ่อของเมีย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเมีย (พํอฯเมยฯ)