หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเถ้า
อักษรล้านนา
พํอฯเถั้า
เทียบอักษรไทย
[พ่อเถ้า]
ความหมาย

น.พ่อเฒ่า - ชายแก่,ชายสูงอายุ,ผู้ชายที่มีอายุมาก,ชายสูงวัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเถ้า (พํอฯเถั้า)