หน้าหลัก
ป้อเจ้า
พํอฯเจั้า
[พ่อเจ้า]

ส.(ปาก,โบ)สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้เรียกพ่อเมือง หรือเจ้าผู้ครองนคร น.เจ้าหลวง ดู...เจ้าหลวง

เจ้าหลวง
เจั้าหลฯวฯง
[เจ้าหลวง]

น.คำที่ใช้ เรียกผู้นำสูงสุดในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นเมืองเอกคือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เป็นประมุขของเจ้านายทั้งหลาย และมี ฐานะเป็นเจ้าชีวิตของคนทั่วไป เจ้าหลวงต้องได้รับการยินยอมจากเหล่าเจ้านายทั้งปวง เจ้าหลวงจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า, เจ้าผู้ครองประเทศราช,เจ้าผู้ครองนคร เช่นเจ้าหลวง กาวิละเป็นเจ้าหลวงองค์แรก และพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้าย (องค์ที่๙) ของเชียงใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเจ้า (พํอฯเจั้า)