หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อเคาะเลาะ
อักษรล้านนา
ปํอฯโฅอฯะโลอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ป้อเฅาะเลาะ]
ความหมาย

ว.มีสิ่งสกปรกหมักหมม เช่น ขี้ไคคอป้อเคาะเลาะ-มีขี้ไคลติดหมักหมมที่คอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเคาะเลาะ (ปํอฯโฅอฯะโลอฯะ)