หน้าหลัก
ป้อเคาะเลาะ
ป้อเคาะเลาะ
ปํอฯโฅอฯะโลอฯะ
[ป้อเฅาะเลาะ]

ว.มีสิ่งสกปรกหมักหมม เช่น ขี้ไคคอป้อเคาะเลาะ-มีขี้ไคลติดหมักหมมที่คอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อเคาะเลาะ (ปํอฯโฅอฯะโลอฯะ)