หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อหลวง
อักษรล้านนา
พํอฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[พ่อหลวง]
ความหมาย

น.ผู้ใหญ่บ้าน - ตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้ปกครองในระดับหมู่บ้าน; นายบ้าน,แก่บ้าน ก็ว่า; เรียกภรรยาของแก่บ้าน หรือภรรยาของป้อหลวงว่า แม่หลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อหลวง (พํอฯหลฯวฯง)