หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อย
อักษรล้านนา
พ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อย]
ความหมาย

ว.ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เด่น,ง่าย เช่น เอาไว้ป้อยๆ - เอาไว้ที่มองเห็นง่ายๆ, บ้านตั้งอยู่ป้อย - บ้านอยู่ที่เด่นเห็นชัด,ว่าป้อย - พูดชัด

ออกเสียงล้านนา
ป้อย ออกเสียง ป้อย
อักษรล้านนา
ป้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้อย]
ความหมาย

ว.เด่น,ง่าย,ชัดเจน เช่น เก็๋บไว้ป้อยๆ-เก็บไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย,ว่าป้อย-พูดชัด,บ้านตั้งอยู่ตี้ป้อย-บ้านตั้งอยู่ที่มองเห็นได้ชัด/เข้าออกง่าย/ปากซอย เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อย (ป้อฯยฯ)