หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อง
อักษรล้านนา
ป้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ปล้อง]
ความหมาย

น.ปล้อง - ช่วงระยะระหว่างข้อของพืชบางชนิด เช่น ปล้องไม้ไผ่ ปล้องอ้อย

ออกเสียงล้านนา
ป้อง
อักษรล้านนา
ป้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ป้อง]
ความหมาย

ก.ป้อง - บังเพื่อกักกันหรือกั้นไว้ เช่น ป้องปาก,ทำคันดินกั้นน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อง (ป้อฯง)