หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อก๊า
อักษรล้านนา
พํอฯค้าฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อค้า]
ความหมาย

น.ชายผู้มีอาชีพค้าขาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อก๊า (พํอฯค้าฯ)