หน้าหลัก
ป้อก๊า
พํอฯค้าฯ
[พ่อค้า]

น.ชายผู้มีอาชีพค้าขาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อก๊า (พํอฯค้าฯ)