หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อกหัว
อักษรล้านนา
พอฯกห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[พอกหัว]
ความหมาย

ก.โพกหัว,โพกศีรษะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อกหัว (พอฯกห฿วฯ)