หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อกคืนเมือ
อักษรล้านนา
พอฯกฅืนฯเมิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[พอกฅืนเมือ]
ความหมาย

ก.กลับคืนไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อกคืนเมือ (พอฯกฅืนฯเมิอฯอ)