หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้อก
อักษรล้านนา
พอฯก
เทียบอักษรไทย
[พอก]
ความหมาย

ก๑.โปะ,หุ้ม,โพก,พัน; ก๒.กลับ,กลับคืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อก (พอฯก)