หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้อ
อักษรล้านนา
พํอฯ
เทียบอักษรไทย
[พ่อ]
ความหมาย

น๑.บิดา - ชายผู้ให้กำเนิดลูกร่วมกับแม่ น๒.คำที่มักใช้นำหน้าญาติฝ่ายชาย หรือตำแหน่งเพื่อแสดงความเคารพ เช่น พ่อบ้าน พ่อเมือง น๓.ผู้ชายที่มีอาชีพหรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น พ่อค้า,พ่อครัว น๔.สัตว์ตัวผู้ที่มีลูก เช่น พ่อหมู พ่อหมา น๕.สัตว์ตัวผู้ที่มีลักษณะดี ใช้ทำพันธุ์ เรียกพ่อพันธุ์

ออกเสียงล้านนา
ป้อ
อักษรล้านนา
ปํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้อ]
ความหมาย

ก.พอก,รวมหัว,ออ,รุม เช่น ขี้ไคป้อคอ- ขี้ไคลพอกคอ, มาป้อกั๋นหยังหนี้-มารวมกันที่นี่ทำไม,มาป้อกิ๋น-มารุมกิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้อ (ปํอฯ)