หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ป้วง
อักษรล้านนา
พ่วฯง
เทียบอักษรไทย
[พ่วง]
ความหมาย

น.เรียกรถหรือเรือที่พ่วงท้ายให้รถหรือเรืออื่นลากจูงไปว่า รถพ่วง เรือพ่วง ก.ตามติด,ห้อยท้าย,ห้อยติดกันไป,ต่อท้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้วง (พ่วฯง)