หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป้ง
อักษรล้านนา
ป้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ป้ง]
ความหมาย

โป้ง ก็ว่า ...ดู โป้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป้ง (ป้฿งฯ)