หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าไม้
อักษรล้านนา
ป่าไม้
เทียบอักษรไทย
[ป่าไม้]
ความหมาย

น.ป่าไม้ - ศูนย์รวมของสรรพชีวิต ทั้งพืชและสัตว์หลากหลาย อีกทั้งเป็นที่พึ่งพิงและให้ประโยชน์แก่สัตว์โลกมาแต่โบราณกาล เป็นคลังอาหารและยาสมุนไพร เป็นแหล่งศึกษาวิจัย เป็นโรงงานผลิตอ๊อกซิเจนขนาดใหญ่ รวมถึงเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าไม้ (ป่าไม้)