หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าแพะ
อักษรล้านนา
ป่าแภะ
เทียบอักษรไทย
[ป่าแภะ]
ความหมาย

น.ป่าละเมาะ,ป่าโปร่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าแพะ (ป่าแภะ)