หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าเฮ่วแขก
อักษรล้านนา
ป่าเฮ่วฯแขกฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าเฮ่วแขก]
ความหมาย

น.ที่ฝังศพของชาวอิสลาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าเฮ่วแขก (ป่าเฮ่วฯแขกฯ)