หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าเลอะ
อักษรล้านนา
ป่าเลิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ป่าเลอะ]
ความหมาย

น.มากมาย,เยอะแยะ; ป่าเล้อ,เป่อเลอะ,เป่อเล้อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าเลอะ (ป่าเลิอฯะ)