หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าหิมหมะปาน
อักษรล้านนา
ป่าหิมมฯพานฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าหิมมพาน]
ความหมาย

น๑.ป่าหิมพานต์ - ป่าที่อยู่รอบบริเวณภูเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ที่อยู่ในทางทิศเหนือของประเทศอินเดีย (บัดนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล); น๒.ชื่อป่าใหญ่มักพบในวรรณกรรมชาดก เช่นเวสสันดรชาดก เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าหิมหมะปาน (ป่าหิมมฯพานฯ)