หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่ายปี๋น
อักษรล้านนา
ป่ายฯปีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่ายปีน]
ความหมาย

ก.ปีนขึ้นไป; เปี่ยงปี๋น,ปี๋นเปี่ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่ายปี๋น (ป่ายฯปีนฯ)