หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าย
อักษรล้านนา
ป่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าย]
ความหมาย

ก.ฟาด,เหวี่ยง,กางออก,ปีน,ปีนขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าย (ป่ายฯ)