หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่านอี้
อักษรล้านนา
ป่านฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ป่านอี้]
ความหมาย

น.ขนาดนี้,เท่านี้,เดี๋ยวนี้,เวลานี้; ปั๋นอี้,ป๋านอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่านอี้ (ป่านฯอี้)