หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าน
อักษรล้านนา
ป่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าน]
ความหมาย

น.ชื่อพันธุ์ไม้หลายพันธุ์หลายชนิด ที่เปลือกเป็นใยเหนียวใช้ทำเชือก เรียกเจื้อกป่าน - เชือกป่าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าน (ป่านฯ)