หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าดงดิ๋บ
อักษรล้านนา
ป่าด฿งฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าดงดิบ]
ความหมาย

น.ป่าดงดิบ - ป่าไม่ผลัดใบ เป็นป่ารกทึบเขียวชอุ่มตลอดปี มีพรรณไม้ขึ้นหลากหลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าดงดิ๋บ (ป่าด฿งฯดิปฯ)