หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่าดง
อักษรล้านนา
ป่าด฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ป่าดง]
ความหมาย

น.ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่าดง (ป่าด฿งฯ)