หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่า
อักษรล้านนา
ป่า
เทียบอักษรไทย
[ป่า]
ความหมาย

น.บริเวณที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นติดต่อกันเป็นผืนใหญ่ มีชื่อเรียกตามชนิดของพรรณไม้หลักที่ขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่า (ป่า)