หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ป่งดอก
อักษรล้านนา
ป่฿งฯดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ป่งดอก]
ความหมาย

ก.ผลิดอก เช่น บ่าม่วงป่งดอก - มะม่วงผลิดอก,มะม่วงออกช่อ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ป่งดอก (ป่฿งฯดอฯก)