หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋โข้
อักษรล้านนา
ปูโข้
เทียบอักษรไทย
[ปูโข้]
ความหมาย

น.ปูเพศผู้ตัวใหญ่ ก้ามโต; ปู๋โค่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋โข้ (ปูโข้)