หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋สะลี
อักษรล้านนา
ปูสลี
เทียบอักษรไทย
[ปูสะลี]
ความหมาย

ดู...เจื๋อสะลี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋สะลี (ปูสลี)