หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋มต๊าง
อักษรล้านนา
ปูมท้าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูมท้าง]
ความหมาย

น.ที่ทดน้ำเข้านา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋มต๊าง (ปูมท้าฯงฯ)