หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋ผ้าหล๋บ
อักษรล้านนา
ปูผ้าห฿ลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ปูผ้าหลบ]
ความหมาย

ก.ปูที่นอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋ผ้าหล๋บ (ปูผ้าห฿ลฯบ)